Richard Portier

info@portierhypotheken.nl
06 - 551 22 867
www.portierhypotheken.nl


Portier Financiele dienstverlening werkt samen met
Download Dienstenwijzer

Kantooradres
Willemsoord 52 D
1781 AS Den Helder
T: 0223 747049

Portier Hypotheken

Het kopen van een huis is een keuze die je normaal gesproken soms één- of maar een paar keer in je leven maakt. Zeker is de huidige rumoerige tijd is het heel belangrijk om je hierbij uitvoerig te laten informeren, adviseren en begeleiden.

Juist voor de koper van nu is het "Hypotheken Stappen Plan" van zeer toegevoegde waarde om samen met u trachten uw dromen en wensen te realiseren.

Een team van specialisten, met ieder zijn eigen professie, zal u persoonlijk bijstaan in misschien de grootste financiële beslissingen in uw leven.

Ervaar onze persoonlijke aandacht, onze klantgerichtheid en uiterst succesvolle manier van (samen)werken om tot een langdurige vertrouwensrelatie te komen.


Ook indien u al een hypotheek heeft en deze misschien wenst te veranderen, doordat u ontevreden bent over uw huidige bank of hypotheek, of de huidige rentetermijn afloopt, of een andere reden, dan is ons "Hypotheken Stappen Plan" voor u dé gelegenheid om uw (nieuwe) belangrijke keuze goed en weloverwogen te maken.

Maak vrijblijvend een afspraak en ervaar hoe het ook kan !

Graag tot ziens…

Richard Portier

Portier Hypotheken / AFD Adviesgroep
info@portierhypotheken.nl
+31655122867
www.portierhypotheken.nl

Hypotheek Stappen Plan

 • Eerst een of meerdere persoonlijke gesprekken om samen met u te beoordelen wat uw eigen (woon) wensen en financiële mogelijkheden zijn voor nu- en in de toekomst.
 • Uitgebreide (financiële) inventarisatie welke benodigd is om u zo goed mogelijk inzicht te kunnen geven van uw huidige situatie naar een evt. nieuwe situatie.
 • Volledige uitleg omtrent hypotheken die u ook begrijpt ! Het is uiteindelijk uw hypotheek die moet voldoen aan uw wensen en eisen.
 • Een professionele makelaar begeleidt- en adviseert u bij de bezichtiging van de evt. toekomstige woning en staat u met raad en daad bij.
 • De makelaar doet voor u de onderhandelingen en de gehele afwikkeling indien de woning wordt gekocht. Denk hierbij aan de juistheid en volledigheid van de koopakte en het beoordelen of verder bouwkundig onderzoek noodzakelijk is.
 • De financieel adviseur gaat op dat moment voor u beoordelen bij welke bank- of financiële instelling de hypotheek zal worden aangevraagd en zal u in het gehele traject dusdanig begeleiden waardoor u ervaart dat het kopen van een huis en het regelen van de hypotheek een helder en duidelijk traject is.
 • Nadat het gehele traject is afgerond is het feitelijk wachten tot de datum van overdracht bij de notaris.
 • Vooraf zullen alle officiële stukken door de financieel adviseur worden gecontroleerd en samen met u worden besproken.
 • De makelaar zal samen met u de woning afschouwen om te beoordelen of alles omtrent de gekochte woning nog voldoet aan de koopovereenkomst.
 • Uiteindelijk gaat de financieel adviseur samen met u mee naar de notaris om de leveringsakte (eigendom) en de hypotheekakte (lening ) te laten ondertekenen.
 • Als nazorg zal de financieel adviseur zowel uw verzekeringen en belastingzaken omtrent de woning controleren c.q. aanvragen of wijzigen.
 • Graag zijn wij ook daarna uw advies- en gesprekspartner en zijn u graag van dienst.

Overzicht Stappenplan

Het zoeken naar en vinden van het juiste financiële product moet zorgvuldig gebeuren. Er zijn doorgaans grote belangen mee gemoeid, zoals de financiële verzorging van uw oude dag, het verzorgd achterlaten van nabestaanden of de financiering van een huis. Als wij u hierbij mogen adviseren dan doen wij dat zeer zorgvuldig. Hierbij lichten wij u graag toe wat u van ons allemaal mag verwachten.1. Orientatie

Wij starten met een kennismakingsgesprek.

In het kennismakingsgesprek bespreken wij met u het volgende:
 • Wij gaan kort in op de directe aanleiding voor het gesprek.
 • Wij lichten de werkwijze van ons kantoor toe.
 • U ontvangt van ons een dienstenwijzer met de belangrijkste gegevens van ons kantoor.
 • U ontvangt van ons een dienstverleningsdocument. Hierin geven wij aan wat wij voor u kunnen betekenen ten aanzien van uw concrete vraag en ook op welke wijze wij voor onze dienstverlening worden beloond.

2. Inventarisatie

U heeft een bepaalde wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens.

2.1 Inventarisatie doelstellingen Welk financieel product voor u geschikt is hangt onder meer af van uw doelstellingen. Voor de financiering van een woning zijn andere financiële producten geschikt dan bijvoorbeeld voor de opbouw van een pensioen.

In dit onderdeel bespreken wij met u het volgende:
 • Wat zijn uw concrete doelstellingen? Hierbij proberen wij uw doelstelling zo concreet mogelijk in euro's te vertalen.
 • Binnen welke periode wilt u deze doelstellingen gerealiseerd zien?
 • Welke, voor uw doelstelling belangrijke, veranderingen binnen uw leven zijn op dit moment voorzienbaar?
 • Indien bepaalde doelstellingen met elkaar conflicteren bespreken wij welke doelstelling voor u de belangrijkste is.
 • Wij lichten toe op welke verschillende wijze wij u van dienst kunnen zijn. Wij bespreken welke vorm van dienstverlening goed aansluit bij de door u opgegeven doelstelling.


2.2 Inventarisatie kennis en ervaring Wij gaan met u meerdere financiële producten bespreken. Voor ons is het belangrijk hierbij goed te weten wat uw kennis en ervaring met deze producten is. Onze voorlichting aan u stemmen wij op deze kennis en ervaring af.

In dit onderdeel bespreken wij met u het volgende:
 • In welke mate bent u op de hoogte van de werking en risico's van de verschillende financiële producten die mogelijk ingezet kunnen worden om uw doelstelling te realiseren.
 • Afhankelijk van uw actuele kennis en ervaring met de verschillende financiële producten geven wij een algemene toelichting op de verschillende voor u relevante financiële producten.
2.3 Inventarisatie financiële positie De aanschaf van elk financieel product heeft consequenties. Het kan zijn dat u voor een lange reeks van jaren financiële verplichtingen aangaat. Uiteraard is het belangrijk om vast te stellen dat u zich dit kunt veroorloven.

In dit onderdeel bespreken wij met u het volgende:
 • De inkomensgegevens van u en eventueel van uw partner.
 • Het aanwezige vermogen.
 • De aanwezige schulden.
 • De actuele financiële ruimte die u heeft voor de financiering van uw doelstellingen en de mogelijkheden die u zelf ziet om deze financiële ruimte eventueel uit te breiden.
 • Voor ons advies hebben wij bovenstaande gegevens nodig zoals deze gelden: - op het moment, gedurende de jaren dat naar de realisering van uw doelstelling wordt gewerkt en op het moment dat u uw doelstellilng heeft gerealiseerd.
Bij het interpreteren van deze gegevens houden wij zo goed mogelijk rekening met de effecten van inflatie.

2.4 Inventarisatie risicobereidheid Niet voor alles hoeft u een financieel product aan te schaffen. Sommige dingen kunt u voor uw eigen risico nemen. Bij sommige andere zaken is het echter verstandiger geen risico te lopen.

In dit onderdeel bespreken wij met u het volgende:
 • In welke mate bent u bereid bepaalde risico's zelf te dragen. Indien wij in onze oriëntatie ook beleggingsproducten meenemen dan spreken wij in ieder geval over: - de beleggingshorizon die u heeft, hoe afhankelijk u bent van uw vermogen dat u nastreeft voor de realisering van uw doelstellingen en de mate van fluctuaties die voor u acceptabel zijn ten aanzien van de beleggingen.
 • Bij deze inventarisatie letten wij speciaal op de vraag wat deze risico's kunnen betekenen voor – uw bestaande vermogen, het kapitaal dat u voor realisering van uw doelstelling nodig heeft en de maandlasten van het financiële product dat u eventueel aanschaft voor het realiseren van uw doelstellingen.
 • Indien u aangeeft bepaalde risico's zelf te willen dragen gaan wij samen met u na of u ook in de toekomst deze risico's kunt blijven dragen.
 • Wij proberen van onze kant u zo helder mogelijk de consequenties te schetsen van de geldelijke gevolgen voor u indien onverhoopt de risico's die u zelf wenst te dragen zich in de toekomst manifesteren.

3. Analyse

Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen, willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellingen.

3.1 Analyse van de gewenste flexibiliteit Het financiële product dat u eventueel aanschaft heeft vaak een looptijd van meerdere jaren. Gedurende deze jaren kunnen bij u wijzigingen plaatsvinden rondom uw gezin, werk, gezondheid, vermogen, etc. Het is daarom belangrijk na te gaan elke eisen gesteld moeten worden aan de mogelijkheid om het financiële product dat u aanschaft tussentijds te kunnen aanpassen.

Hierbij letten wij speciaal op:
 • De mogelijkheid om een financieel product voortijdig te beëindigen.
 • De kosten die verbonden zijn aan het voortijdig beëindigen van het aangeschafte product.
 • De fiscale gevolgen van eventuele voortijdige beëindiging.
 • De mogelijkheden om het product tussentijds aan uw veranderde wensen aan te passen.
 • De kosten van eventuele tussentijdse aanpassingen.
 • De mate waarin u zelf wijzigingen wilt en kunt uitvoeren dan wel hiervoor afhankelijk bent van onze dienstverlening.
3.2 Analyse van fiscaliteit De fiscale regels kunnen grote invloed hebben op het uiteindelijke bedrag dat u met de eventuele aanschaf van een financieel product overhoudt. De uitkomst is onder meer afhankelijk van het type product maar ook van uw persoonlijke (leef) situatie.

Daarom letten wij in deze analyse specifiek op:
 • Uw actuele en voorzienbare toekomstige fiscale ruimte.
 • De specifieke fiscale gevolgen van de voor u relevante financiële producten.
3.2 Analyse van het rendement U schaft een financieel product aan om uw doelstellingen te kunnen realiseren. De bedoeling is dat het door u ingelegde geld over een bepaalde periode een positief rendement beïnvloeden. Wij maken daarom een overzicht van aspecten die invloed kunnen hebben op het rendement en dus bepalend kunnen zijn voor het uiteindelijk door ons aan u te adviseren financiële product.

Het betreft hier de volgende aspecten:
 • Uw risicoprofiel.
 • De vermoedelijke looptijd van het eventueel aan te schaffen financiële product.
 • De globale hoogte van de premie.
 • De vermoedelijke hoogte van een eventuele overlijdensdekking.
 • Uw leeftijd bij de aanvang en het einde van het financiële product.
 • De mate waarin de fiscaliteit een rol speelt.
 • Eventuele aanvullende risicodekkingen.
3.3 Analyse van meerdere producten Aan de hand van de door ons met u uitgevoerde inventarisatie en de analyse die wij hierop hebben uitgevoerd maken wij standaard een overzicht van drie verschillende financiële producten.

Wij informeren u vervolgens over:
 • Achtergrond, risico en werking van elk van deze producten.
 • Het per product te bereiken doelkapitaal bestemd om uw doelstelling te realiseren.
 • Per product de risico's waarmee u te maken krijgt.
 • Per product de globale maandlasten.

4. Advies

Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven. Dit advies moet zodanig zijn dat dit aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolging van dit advies ertoe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstelling kunt realiseren.

Dit advies komt als volgt tot stand:
 • Ons advies is gebaseerd op de samen met u geinventariseerde gegevens en de analyse die wij hierop hebben gemaakt.
 • Wij presenteren u de verschillende mogelijkheden om uw doelstelling te realiseren.
 • Per mogelijkheid lichten wij de cijfermatige uitwerking toe.
 • Wij controleren of ons advies voor u voldoende duidelijk is en of u de consequenties hiervan overziet.
 • Wij motiveren ons advies. Hierbij gaan wij specifiek in op: - onze belangrijkste afweging en op welke wijze ons advies aansluit bij uw wensen, behoeften en kenmerken.
 • Ten aanzien van het door ons geadviseerde financiële product informeren wij u over de belangrijkste voorwaarden en kosten.
 • Wij overhandigen u schriftelijke informatie over het door ons geadviseerde product waaronder de offerte, de polisvoorwaarden en de Financiële bijsluiter, indien van toepassing.
 • Wij streven er naar dat u vervolgens rustig de tijd neemt om de informatie door te nemen en eventuele resterende vragen aan ons te stellen.

5. Nazorg

Nadat u het door ons geadviseerde financiële product heeft aangeschaft blijven wij contact met u onderhouden.

Onze dienstverlening met u voorziet in het volgende:
 • Indien gedurende de looptijd het door u aangeschafte financiële product door de aanbieder of door de fiscus wezenlijk wordt veranderd dan zullen wij u hierover informeren en de wijziging toelichten.
 • Indien u dat wenst kunnen wij periodiek controleren of de aannames die wij tijdens de advisering hadden ten aanzien van het rendement op het door u aangeschafte financiële product zich conform de verwachting realiseren. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen wij, indien u dat wenst, aangeven wat de mogelijke consequenties van deze situatie u adviseren wat dit voor gevolgen heeft voor het door u aangeschafte financiële product.
 • Indien uw persoonlijke omstandigheden zich wijzigen dan kan dit gevolgen hebben voor het door u aangeschafte financiële product of voor de door u eerder geformuleerde doelstellingen. Indien u dat wenst kunnen wij in deze situatie u adviseren wat dit voor gevolgen heeft voor het door u aangeschafte financiële product.
 • Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in bijvoorbeeld de hoogte van de premies of de wijze waarop u de premies wilt beleggen dan kunnen wij u op uw verzoek informeren wat de consequenties hiervan zijn voor het bereiken van de doelstelling die u met de aanschaf van het betreffende financiële product had.

6. Waarborgen van kwaliteit

Binnen onze onderneming streven wij een hoge kwaliteit na.

Die kwaliteit bereiken wij door onder meer:
 • De aanname van deskundige en kwalitatief goede adviseurs.
 • Het onderhouden van de kennis van onze adviseurs door programma's van permanente educatie.
 • Het werken met uniforme adviesprocessen waarbij door het management permanent bewaakt wordt dat alle medewerkers in alle situaties de processen volledig volgen.

7. Ons advies

U ziet het. Ons advies komt niet zomaar tot stand. Het is voor u van groot belang dat u een financieel advies kiest dat goed past bij uw persoonlijke situatie. Wij zijn u dankbaar dat u uw vertrouwen in ons uitspreekt door ons kantoor om advies te vragen.

Dat advies geven wij graag. Maar alleen als wij zeker weten dat dit advies goed aansluit bij uw situatie. Vandaar dat wij een uitgebreide adviesprocedure volgen. Die procedure hebben wij in deze brochure beschreven. Zo weet u dat u met extra vertrouwen ons kantoor om advies kunt vragen.

Verzekeringen

Portier - Onafhankelijke adviseur

Bereken uw premie

Met deze Risico-scanner krijgt u snel en gemakkelijk inzicht in de financiële gevolgen van overlijden. Klik op de onderstaande banner.Waarom Portier?

 • Als consument wilt u keuze
 • Wij bieden u deze keuze
 • Wij zijn 100% onafhankelijk

Kijk voor meer informatie onderstaande video:


De nieuwe hypotheek:

hypotheekrenteaftrek na echtscheiding

Een echtscheiding kan verregaande consequenties voor u hebben, zeker als u met uw partner samen een woning heeft en een hypotheek. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is de woning en de hypotheek van u samen. Bent u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan is van belang wie de eigenaar van de woning is en welke verdeling u in de huwelijkse voorwaarden hebt afgesproken.

Welke gevolgen de echtscheiding heeft voor u, uw partner en de eigen woning hangt af van de keuzes die u samen maakt. U kunt de woning verkopen, maar u kunt ook overeenkomen dat één van beiden (al dan niet samen met de kinderen) in de woning blijft wonen en de ander uitkoopt. Maar hoe zit het dan met de renteaftrek in deze situaties?

Besluit u de woning te verkopen, dan kunnen twee situaties ontstaan:

1. U heeft overwaarde in de woning. De opbrengst van uw woning is, na aftrek van de verkoopkosten, hoger dan de hypotheek. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan heeft ieder recht op de helft van deze overwaarde. Koopt u binnen 3 jaar weer een nieuwe woning? Dan moet u hiermee rekening houden. U mag dan maar over een lagere hypotheek de rente aftrekken.

2. Uw woning staat ‘onder water’ Uw hypotheek is hoger dan de opbrengst van de woning. Hierdoor ontstaat voor ieder, voor de helft van het tekort, een schuld. Sluit u een lening af voor uw deel van die schuld, dan is de rente over deze lening 10 jaar lang aftrekbaar. Het maakt hierbij niet uit of u daarna naar een huurwoning of een koopwoning verhuist.

Wordt besloten dat u uw partner uitkoopt? Dan koopt u in feite de helft van de woning van uw partner. U bent zelf immers al eigenaar van de andere helft van de woning. Maar ook de hypotheek is maar voor de helft van u. U heeft dus twee hypotheekdelen, de ‘oude’ hypotheek en een nieuwe hypotheek, waarmee u uw partner uitkoopt. Deze nieuwe hypotheek valt binnen de nieuwe wettelijke regels voor hypotheken, die vanaf 1 januari 2013 gelden. Dat betekent dat u deze nieuwe hypotheek volledig moet aflossen, om hierover de rente te kunnen aftrekken. U lost dan af in een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Over dit nieuwe deel van de hypotheek mag u wél de rente weer 30 jaar aftrekken. Over de hypotheek die u al had, heeft u al een deel van de maximale termijn van 30 jaar benut en geldt de renteaftrek dus voor een kortere duur.

Portier Hypotheken, geeft u op begrijpelijke en deskundige wijze, uitleg over de gevolgen bij echtscheiding.

Contact